Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Przedszkole jest objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. W związku z tym wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce ukończyli kursy, warsztaty i szkolenia prowadzone przez trenerów z KLANZ-y. W każdym roku szkolnym przeprowadzane jest szkolenie Rady Pedagogicznej  w celu poznania nowych metod i technik pracy. Metody proponowane przez KLANZ-ę są metodami aktywizującymi dzieci, pozwalającymi każdemu dziecku na uczestnictwo w zajęciach na miarę swoich możliwości. Działania, które realizujemy pozwalają wychowankom na uczenie się poprzez działanie, przeżywanie, odkrywanie, próby rozwiązywania problemów w sposób aktywny. Metody te stosujemy w codziennej pracy, w czasie zajęć edukacyjnych oraz w czasie zabaw w rankach i po południu. Przedszkole posiada wiele pomocy do zajęć psychoruchowych proponowanych przez KLANZ-ę. Nauczyciele włączają się w działania Stowarzyszenia na terenie miasta i kraju, uczestniczą wraz z dziećmi w akcjach: Dzień Tańca z KLANZ-ą, który odbywa się na wrocławskim Rynku, Wrocławski Klanzobus. Corocznie także Festyn Rodzinny organizowany w przedszkolu opiera się na działaniach aktywizujących całą społeczność przedszkolną. Jeden raz w roku w placówce odbywa się Dzień KLANZOWY, w czasie którego sale zamieniają się w stacje i dzieci przechodząc z jednej sali do innej  uczestniczą w różnorodnych zabawach i rozwiązują postawione przed nimi zadania. W czasie codziennej pracy w młodszych grupach wykorzystywany jest program „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” oparty na szkoleniu Rady Pedagogicznej . Pomaga on dzieciom  możliwie łagodnie zapoznać się z zasadami panującymi w przedszkolu. Wszystkie grupy uczestniczą także w zajęciach tanecznych prowadzonych przez trenera KLANZ-y, w czasie których uczą się m.in. tańców integracyjnych.

Efektem pracy zgodnie  z zasadami pedagogiki zabawy jest z jednej strony rozwój osobisty nauczycieli, bogacenie warsztatu pracy wychowawczo-dydaktycznej, holistyczne podejście do dziecka oraz wiara, że każdy wychowanek ma możliwości rozwoju. Z drugiej strony – dzieci, które poddawane są takiego typu oddziaływaniom łatwiej adaptują się do nowych warunków, zdobywają nową wiedzę i umiejętności poprzez zabawy, doświadczenia, praktyczne działanie, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności (muzyczne, plastyczne, teatralne), potrafią odnaleźć się w dużej grupie, łatwo im jest zintegrować się z innymi. Uczenie się w przyjaznej atmosferze, bez zbędnych napięć, przekłada się na dobrą motywację i osiąganie bardzo wysokiego poziomu umiejętności i wiadomości.